Algemene voorwaarden

Praktijk Kregting hanteert onderstaande algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle consulten en behandelingen.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “de therapeut” verstaan Praktijk Kregting gevestigd te Nijmegen. De therapeut is ingeschreven in … en lid van …..

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de therapeut opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de patiënt en therapeut.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de therapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk rechtboek) tussen de therapeut en de patiënt is tevens de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst van toepassing.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de therapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 De therapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de therapeut.

3.2 De therapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt.

3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de therapeut om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De therapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de therapeut.

3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de therapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4 Informatie

De cliënt dient de therapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoer van de behandeling van de overeenkomst van toepassing is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling

6.1 De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de therapeut zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op rekening van de therapeut onder vermelding van het factuurnummer.

6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de patiënt te allen tijden gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.4 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De therapeut is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant ervan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De therapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtigde kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de patiënt.

6.5 Bij betalingsachterstand is de therapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten bij contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot therapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.6 De betalingsplicht wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht tegen de therapeut indient over de factuur en/of de betalingsverplichting, tenzij de therapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of de therapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 24 uur tevoren bij de therapeut af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de therapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e‐mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de therapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e‐mail bericht door de therapeut wordt ontvangen (zie www.praktijkkregting.nl)

8 Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de therapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de therapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De therapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de therapeut.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling van de therapeut , meldt de patiënt dit zo spoedig mogelijk aan de therapeut. De therapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beide in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot ….. Deze commissie zal bemiddelen tussen de therapeut en de patiënt.

9.3 Mocht de bemiddeling niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen de therapeut en de patiënt gesloten overeenkomst, en de eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijzigingen

12.1 De therapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e‐mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.